Boerderij voor veeteelt van het langsdeeltype in lexmond (zuid holland) | Monument (2024)

Omschrijving van Boerderij voor veeteelt van het langsdeeltype

Inleiding

In 1857 gebouwde BOERDERIJ voor veeteelt van het langsdeeltype. Het betreft een zogenaamde T-boerderij met middenlangsdeel en een op een herenhuis gelijkend woonhuisgedeelte. Het woongedeelte is gebouwd in een aan het Klassicisme verwante stijl. Het bedrijfsgedeelte is opgetrokken in een meer Ambachtelijk-Traditionele bouwstijl. Opdrachtgever tot de bouw van 'Huize Killestein' was de familie Dodde. De naam herinnert nog aan het voormalige kasteel Killesteyn, waar het erf ooit bij heeft gehoort. De aan de rand van de bebouwde kom van Lexmond gesitueerde boerderij heeft zijn bedrijfsfunctie verloren, maar is in vrijwel oorspronkelijke staat bewaard gebleven.

Omschrijving

Vanuit een rechthoekige plattegrond opgetrokken boerderij met een woongedeelte met verdieping onder een met muldenpannen gedekt zadeldak met een op de nok staande schoorsteen, en een bedrijfsgedeelte onder een met riet gedekt wolfdak.

In schone baksteen opgetrokken woonhuis met rechtgesloten gevelopeningen en staafankers. De gevels van het woongedeelte zijn onder de venster van de parterre voorzien van kleine ontluchtingselementen. Symmetrische voorgevel met centraal op de begane grond een paneel-vleugeldeur met stolpnaald onder geprofileerd kalf en gedeeld bovenlicht. Op hardstenen neuten staande deuromlijsting met kroonlijst, waarin de naam 'Huize Killestein' in geschilderde letters. Aan weerszijden van de deur twee vensters met hardstenen onderdorpels en zesruits schuiframen onder strekken. Verdieping met drie vensters met schuif-kruisramen, alsmede twee blinde vensters, alle eveneens met hardstenen onderdorpels en onder strek staand. Gevelbeëindiging in de vorm van een kroonlijst met iets uitkragende dakgoot. Rechts, onder in de gevel een kleine hardstenen gevelsteen met "Eerste steen door J.C. Dodde, 7 april 1857". Hierboven een oude gevellantaarn. De rechter kopgevel is een puntgevel met een kleine tuit. Op de begane grond drie venster als die op de begane grond in de voorgevel. Op de verdieping twee vensters, eveneens gelijk aan de verdiepingsvensters in de voorgevel. Hierboven een vergelijkbaar zoldervenster. Links in de lage gevel van de schuur een uit een boven- en een onderdeur samengestelde deur onder geprofileerd kalf en bovenlicht met gebogen traceringen. Rechts hiervan een kleine rechthoekige gevelopening en vier identieke, halfronde stalvensters met ijzeren ramen en gemetselde onderdorpels. Achtergevel met op de begane grond in het midden de rondboog-deeldeuren, waarin een rechtgesloten klinket. Aan weerszijden een rondboogvenster met ijzeren raam. Rechts boven het rechter venster een ronde gevelopening. Links in de gevel een opgeklampte rondboogdeur. Boven de deeldeuren een dubbele zolderdeur onder een rondboog bovenlicht met radiale en halfronde roedenverde- ling in het ijzeren raam. Linker zijgevel van de stal met vier rondboogvensters met ijzeren ramen.

Rechts van het stalgedeelte een porte-brisée met glasdeuren onder een bovenlicht met roedenverdeling en een rollaag. Woongedeelte met op de topgevel een kleine tuit. Zowel het keldervenster als de vensters met de vier- en zesruits schuiframen staan onder strekken en zijn voorzien van hardstenen onderdorpels. De onder een rollaag staande dubbele deur in deze gevel verving omstreeks 1920 een venster, waarvan de strek nog boven de deuren ligt. Het interieur bevindt zich nog voor een belangrijk deel in de oorspronkelijke staat. Diverse vertrekken met balkenplafond. Het kamertje links van de entree was oorspronkelijk de kaaskamer en is verbonden met de trap naar de opkamer.

Kamers voor een deel nog met vouwblinden. De schouwen in de voor-en achterkamer zijn door middel van het rookkanaal met elkaar verbonden. De schouw in de achterkamer heeft gecanneleerde pilasters aan de boezemhoeken. Paneeldeuren met geprofileerde omlijsting. Keuken met een brede schouw. Verdieping met balkenplafonds in de vijf kamers met de oorspronkelijke lattendeuren en betengelde wanden.

Achter de zijdeur in de rechter gevel een gang, waaraan drie opgeklampte deuren. De uit een boven- en een onderdeur samengestelde buitendeur is aan de binnenkant voorzien van geheng. De oude keuken bevat nog het originele aanrechtblok.

Drie-beukige stal met op standvinken rustende zoldervloer. In de stal een ca. 1920 afgemetselde ruimte, die als fruitschuur dienst deed. Hier bevond zich oorspronkelijk een stal voor paarden en jongvee. Voor het woonhuis staat een monumentale kastanjeboom.

Waardering

De boerderij is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde.

- De boerderij is van cultuurhistorisch belang als een goed voorbeeld van één van de vele in Zuid-Holland voorkomende boerderijtypes.

- De boerderij heeft ensemblewaarde vanwege de bijzondere situering aan de rand van de bebouwde kom van Lexmond.

- De boerderij is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur en belangrijke delen van het interieur.

Tags: agrarische gebouwen,boerderij,boerderij,boerderij, molen, bedrijf

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Licentie CC-0 (1.0)

Boerderij voor veeteelt van het langsdeeltype in lexmond (zuid holland) | Monument (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated:

Views: 6449

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.